Statut Fundacji „Ty i Ja”

Statut Fundacji „Ty i Ja”

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Ty i Ja”, zwana dalej fundacją, ustanowiona została dnia 22.01.2013 przez Mariusza Baranowskiego i Katarzynę Sadowską zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wiolettę Szarek w kancelarii notarialnej w Będzinie , mieszczącej się przy ul. Alei Kołłątaja 40.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

(Dz. U z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Siedzibą fundacji jest miasto Będzin.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ale w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz wyodrębnione organizacyjne jednostki. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, być fundatorem dla innych fundacji, jak i tworzyć i przystępować do innych osób prawnych.

§ 4.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

§ 5.

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją wzoru pieczęci i loga graficznego ustanowionego przez Zarząd Fundacji.

3. Fundacja może założyć biuro w celu sprawniejszej pracy fundacji. Wynagrodzenie pracowników biura Fundacji jest wypłacane ze środków Fundacji. Zadania i regulamin biura określa Prezes Fundacji.

4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej w obszarze edukacji, kultury, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej inwalidów, działalności dobroczynnej, naukowej i sportowej.

Fundacja została powołana w celach:

– niesienia pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym

– niesienia pomocy dzieciom z rodzin patologicznych,

– udzielanie pomocy domom dziecka

– udzielanie pomocy finansowej dzieciom szczególnie uzdolnionym znajdujących się w

trudnej sytuacji materialnej

– udzielanie pomocy placówkom i świetlicom, które pomagają i wspierają dzieci z ubogich i patologicznych rodzin

– pomoc osobom wykluczonym społecznie w tym prowadzenie programów ich aktywizacji społecznej i zawodowej

– popularyzacja programów mających na celu polepszenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

– prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w tym zapobieganie dyskryminacji osób niepełnosprawnych

– przeciwdziałanie uzależnieniom, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania statutowe:

– pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na rzecz działań statutowych fundacji

– organizacja i finansowanie zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych w ośrodkach do tego przeznaczonych

– zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego

– prowadzenie zajęć rehablitacyjnych

– zakup żywności i środków higieny potrzebnych do życia codziennego

– zakup podręczników, przyborów szkolnych i ubrań

– wspieranie finansowe i rzeczowe domów dziecka, placówek medyczno-opiekuńczych i szpitali

– organizację i finansowanie kolonii

– pomoc finansową i rzeczową dzieciom pokrzywdzonych przez alkoholizm

– organizację zajęć i warsztatów, doradztwa zawodowego i kursów zawodowych

– udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej dzieciom i dorosłym cierpiącym na choroby zagrażające normalnemu funkcjonowaniu w życiu

– prowadzenie działalności promocyjnej dla realizacji celów statutowych Fundacji

– prowadzenie działań edukacyjnych w tym szkolenia, kursy, doradztwo, korepetycje

– organizacja seminariów, spotkań, konferencji

– organizacja imprez kulturalnych i sportowych

Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Wszelkie przychody fundacji pochodzące z działalności statutowej będą stanowiły jej majątek.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z :

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji, grantów, stypendiów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, sponsoringu

4. dochodów z majątku Fundacji,

5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,

6. dochodów z działalności wydawniczej, turystycznej Fundacji i innej odpłatnej działalności pożytku publicznego.

7. dochodów z działalności gospodarczej

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą byś użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 12a

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność pomocniczą dla pozyskiwania środków na realizację celów statutowych, w wymiarze służącym realizacji tych celów, całość dochodów jest przeznaczona na realizację celów statutowych.

WŁADZE FUNDACJI

§ 13

1. Władzami fundacji są:

a) Rada Fundacji

b) Zarząd Fundacji

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

3. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach na rzecz Fundacji, określonych wcześniej w umowie.

RADA FUNDACJI

§ 14

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą jest organem nadzoru i kontroli Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 2 do 7 członków.

3. Skład Rady może ulec powiększeniu w drodze uchwały Rady podjętej w trybie § 15 pkt 3 statutu.

4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

5. W szczególności w uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji jeżeli członek Rady działa na szkodę Fundacji lub niezgodnie z postanowieniami niniejszego statutu. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia tej funkcji.

9. Pierwszego Przewodniczącego Rady wybiera Fundatorzy.

10. Jeżeli w jakimkolwiek momencie, z jakiegokolwiek powodu Przewodniczący Rady nie może pełnić swojej funkcji, Rada wybiera następcę.

11. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

5. Nadzór nad działalnością Fundacji.

6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę

Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez

wszystkich członków Rady jeżeli działają na szkodę Fundacji lub niezgodnie z

postanowieniami niniejszego statutu.

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b. uchwalanie regulaminów,

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

f. ustalanie wysokości wynagrodzenia z tyt. zawieranych umów,

g. występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna Fundacją oraz likwidacji Fundacji

h. tworzenie i likwidacja terenowych jednostek organizacyjnych.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą byś powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 5000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy z członków Zarządu samodzielnie.

ZMIANA STATUTU

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją, na wniosek Zarządu Fundacji, decyduje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia przynajmniej jednego z wytyczonych w statucie celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje, na wniosek Zarządu Fundacji, Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.