O Fundacji

O Fundacji

 

POMAGAMY TYM MAŁYM, A TAKŻE TYM DUŻYM ZGODNIE Z NASZYM PRZEZNACZENIEM

 Nasze główne cele to:

pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym

 • organizacja i finansowanie zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych w ośrodkach do tego przeznaczonych
 • zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego
 • prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych
 • organizację zajęć i warsztatów, doradztwa zawodowego i kursów zawodowych
 • udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej dzieciom i dorosłym cierpiącym na choroby zagrażające normalnemu funkcjonowaniu w życiu

pomoc dzieciom z rodzin patologicznych

 • zakup żywności i środków higieny potrzebnych do życia codziennego
 • zakup podręczników, przyborów szkolnych i ubrań
 • organizację i finansowanie kolonii
 • pomoc finansową i rzeczową dzieciom pokrzywdzonych przez alkoholizm
 • organizację zajęć i warsztatów, doradztwa zawodowego i kursów zawodowych

♥ pomoc domom dziecka

 • zakup podręczników, przyborów szkolnych i ubrań
 • zakup żywności i środków higieny potrzebnych do życia codziennego
 • organizację i finansowanie kolonii

♥ pomoc finansowa dzieciom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

 • zakup żywności i środków higieny potrzebnych do życia codziennego
 • zakup podręczników, przyborów szkolnych i ubrań
 • organizację i finansowanie kolonii
 • organizację zajęć i warsztatów, doradztwa zawodowego i kursów zawodowych

♥ pomoc placówkom i świetlicom, które pomagają i wspierają dzieci z ubogich i patologicznych rodzin

♥ pomoc osobom wykluczonym społecznie w tym prowadzenie programów ich aktywizacji społecznej i zawodowej

♥ popularyzacja programów mających na celu polepszenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

♥ prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w tym zapobieganie dyskryminacji osób niepełnosprawnych

♥ przeciwdziałanie uzależnieniom, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży

** Powyższe kryteria pomocy mogą zostać przypisane każdej wyżej wymienionej grupie potrzebującej wsparcia i są to tylko przykładowe podziały grup i przypisanej im pomocy.

Bardziej szczegółowe informacje na temat celów i rodzajów pomocy znajdują się w zamieszczonym statucie na naszej stronie internetowej w zakładce Statut Fundacji

[/tab]

Fundacja Ty i Ja powstała aby nieść pomoc dzieciom chorym, dzieciom cierpiącym z powodu biedy, trudnej sytuacji życiowej, dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi, które nigdy nie zaznały spokoju i miłości w swoim rodzinnym domu.

Staramy się pomóc w ich leczeniu, rehabilitacji, czy zakupie potrzebnych artykułów do życia codziennego. Z całych sił próbujemy wyrównać ich szanse wśród rówieśników. Dla Nas każdy uśmiech dziecka jest na wagę złota.

 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak

 

Nasza fundacja pomaga przy zakupie leków, sprzętu medycznego, pokryciu kosztów operacji, rehabilitacji, kolonii – dzieciom, które przez los zostały skrzywdzone, zmuszone są przez to zmierzyć się z nieuleczalną chorobą i wszelkimi przeciwnościami jakie życie im zgotowało. Pomagamy im przetrwać trudne dni – wywołując u nich uśmiech na twarzy.

Fundacja dociera do najbardziej potrzebujących, stara się zapewnić im to, czego one same nigdy nie doznały. nie chodzi tu tylko o wsparcie materialne, ale o ciepło, otuchę i poczucie bezpieczeństwa.