Nasza misja

Nasza misja

POMAGAMY TYM MAŁYM, A TAKŻE TYM DUŻYM ZGODNIE Z NASZYM PRZEZNACZENIEM

 Nasze główne cele to:

pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym

 • organizacja i finansowanie zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych w ośrodkach do tego przeznaczonych
 • zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego
 • prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych
 • organizację zajęć i warsztatów, doradztwa zawodowego i kursów zawodowych
 • udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej dzieciom i dorosłym cierpiącym na choroby zagrażające normalnemu funkcjonowaniu w życiu

pomoc dzieciom z rodzin patologicznych

 • zakup żywności i środków higieny potrzebnych do życia codziennego
 • zakup podręczników, przyborów szkolnych i ubrań
 • organizację i finansowanie kolonii
 • pomoc finansową i rzeczową dzieciom pokrzywdzonych przez alkoholizm
 • organizację zajęć i warsztatów, doradztwa zawodowego i kursów zawodowych

♥ pomoc domom dziecka

 • zakup podręczników, przyborów szkolnych i ubrań
 • zakup żywności i środków higieny potrzebnych do życia codziennego
 • organizację i finansowanie kolonii

♥ pomoc finansowa dzieciom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

 • zakup żywności i środków higieny potrzebnych do życia codziennego
 • zakup podręczników, przyborów szkolnych i ubrań
 • organizację i finansowanie kolonii
 • organizację zajęć i warsztatów, doradztwa zawodowego i kursów zawodowych

♥ pomoc placówkom i świetlicom, które pomagają i wspierają dzieci z ubogich i patologicznych rodzin

♥ pomoc osobom wykluczonym społecznie w tym prowadzenie programów ich aktywizacji społecznej i zawodowej

♥ popularyzacja programów mających na celu polepszenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

♥ prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w tym zapobieganie dyskryminacji osób niepełnosprawnych

♥ przeciwdziałanie uzależnieniom, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży

** Powyższe kryteria pomocy mogą zostać przypisane każdej wyżej wymienionej grupie potrzebującej wsparcia i są to tylko przykładowe podziały grup i przypisanej im pomocy.

Bardziej szczegółowe informacje na temat celów i rodzajów pomocy znajdują się w zamieszczonym statucie na naszej stronie internetowej w zakładce Statut Fundacji